آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رضوان پور شفیعی

مسابقه: قرآن سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدیاسین بارانی

مسابقه: طرح قرانی قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدیاسین بارانی

مسابقه: طرح قرانی قدس

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين غلامشاهي محمدآبادي

1384/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه نيك طبع

1380/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه الزهرا حافظ آباديان

1383/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بهزادي پور

1382/12/04

دبستان دخترانه سما

درسا قنبري كيا

1386/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رحيمه دهقان كروكي

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

يزدان سرحدي نژاد

1390/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم عباسي وكيل اباد

1383/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ذوالفقار بهروزي نيا

1382/12/08

دبستان دخترانه سما

مريم اسدآبادي

1389/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هيوا اسدآبادي

1384/12/06

دبستان دخترانه سما

بهار موحدي

1388/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قاسمي

1382/12/01

دبستان دخترانه سما

ساجده حافظ آباديان

1390/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره حسيني بمي نسب كرماني

1382/12/03