آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس عباس آبادي

1383/09/16

دبستان دخترانه سما

آيلا فلاحيان

1387/09/21

دبستان دخترانه سما

سحر عبداللهي

1387/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا شباني زاده

1382/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه اسدآبادي

1384/09/16

دبستان دخترانه سما

هستي هاديان

1388/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي درويشي

1383/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا قلعه خاني

1383/09/21

دبستان دخترانه سما

مه سيما مباشرزاده

1387/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا خورشيدي جلال آبادي

1384/09/21

دبستان دخترانه سما

ريحانه بدرآبادي

1389/09/18

دبستان دخترانه سما

مليسا عباس زاده همت آبادي

1390/09/19

دبستان دخترانه سما

آيدا ترزبان

1385/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل عسكري نژاد

1383/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احد شهكي

1382/09/16

دبستان دخترانه سما

رقيه ميرزائي

1384/09/17