آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي اصغر عبدالهي

1384/07/26

دبستان دخترانه سما

صبا نادري مقدم

1389/07/24

دبستان پسرانه سما

ايمان سام نژادكروكي

1388/07/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل يزدان جو

1389/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فيروزه رنجبر

1380/07/27

دبستان دخترانه سما

مبينا زنگي دارستاني

1386/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره مقبلي سرحدي

1384/07/23

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پاپلي برواتي

1388/07/23

دبستان دخترانه سما

حسنا چهاردانگي

1385/07/25

دبستان دخترانه سما

پرنيا قاسمي

1386/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه ابارقي

1384/07/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه السادات مصطفوي

1381/07/29