آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي مرادزاده عنايت آباد

1386/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي جزيني زاده

1389/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب رنجبرماهاني

1384/05/25

دبستان پسرانه سما

علي باقري زاده

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

مهدي طاهرآبادي

1386/05/30

دبستان دخترانه سما

زهرا بمبوياني

1387/05/31

دبستان پسرانه سما

معيد قلعه خاني

1387/05/23

دبستان پسرانه سما

يزدان منعمي

1385/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد ميرزائي رايني

1390/05/23

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حائري

1386/05/23

دبستان دخترانه سما

زهرا پورمهدي آبادي

1387/05/26

دبستان پسرانه سما

عرفان بابائي

1386/05/30

دبستان پسرانه سما

نيما رامين

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل نظام آبادي

1387/05/26