آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ساجده اسماعیلی زاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سوگند خوش نظر

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رقیه زمانیان

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبینا فکری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دلناز مجیدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحیمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يگانه اماندادي قطب آبادي

1384/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا احسني فر

1382/05/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه حيدرپورنائي

1388/05/01

دبستان دخترانه سما

مهسا ثمره فكري

1384/05/07

دبستان دخترانه سما

سحر حسيني بمي نسب كرماني

1384/05/04

دبستان دخترانه سما

كوثر روزخاتوني

1386/05/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه جزيني زاده

1388/05/02