آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

پرسا خدابخش زاده

1388/07/05

دبستان دخترانه

سارا اسمعيل زاده مرغكي

1390/07/08

دبستان دخترانه

فاطمه ژيان فر

1389/07/06

دبستان پسرانه

ياسين حاجي زاده

1386/07/07

دبستان دخترانه

ترلان پورسپهري

1391/07/02

دبستان پسرانه

فرزين غلامرضاپور كركي

1387/07/08

دبستان دخترانه

كيميا بي غم

1390/07/07

دبستان دخترانه

مبينا بديع الزمان

1386/07/03

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميررضا رميار

1384/07/04

دبستان پسرانه

عدنان سرحدي نژاد

1386/07/02

دبستان پسرانه

برديا حبيب الهي

1387/07/01