آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ساجده اسماعیلی زاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبینا فکری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رقیه زمانیان

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحیمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سوگند خوش نظر

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دلناز مجیدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش صديقي خويدك

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

حنانه براوي عظيم

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا شجاع حيدري

1387/05/26

دبستان دخترانه سما

زهرا بمبوياني

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

زهرا پورمهدي آبادي

1387/05/26