آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ساجده اسماعیلی زاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سوگند خوش نظر

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا فکری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دلناز مجیدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحیمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رقیه زمانیان

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطيما بهرامي

1385/02/15

دبستان دخترانه سما

روژان نقيبي

1387/02/11

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحيمي

1389/02/15