آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اسرا عسكري برواتي

1388/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدامين الماس زاده بمي

1389/03/05

دبستان دخترانه سما

عاطفه پورجمشيد

1387/03/03

دبستان دخترانه سما

ديانا بيرجندي

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا شيده

1384/03/05

دبستان دخترانه سما

رؤيا ايرانفر

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه طبسي نژاد

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

نغمه يحيي زاده

1389/03/07

دبستان پسرانه سما

سهند كربلائي زاده برواتي

1389/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا موحدي

1384/03/05

دبستان پسرانه سما

آرمان حجت آبادي

1390/03/01

دبستان دخترانه سما

پرنيا بهرامي

1389/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مشكي

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

رقيه سيدي

1391/03/02