آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسان حسين پور

1386/12/23

دبستان دخترانه سما

نيايش فرامرزپوردارزيني

1388/12/23

دبستان دخترانه سما

سارا بختياري زاده

1385/12/24

دبستان پسرانه سما

محمد قرباني

1387/12/25

دبستان پسرانه سما

بنيامين شريعتي مهر

1386/12/25

دبستان دخترانه سما

شيوادخت اماندادي

1388/12/28

دبستان دخترانه سما

نيوشا عباسي

1386/12/28

دبستان دخترانه سما

مارال عظيمي راد

1388/12/24

دبستان پسرانه سما

محمدحسين دهقان زاده

1386/12/24

دبستان پسرانه سما

نيما كرمعلي زاده برواتي

1388/12/29

دبستان پسرانه سما

مجتبي عصاري

1385/12/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه كركي نژاد

1387/12/27