آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه رحیمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سوگند خوش نظر

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا فکری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دلناز مجیدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساجده اسماعیلی زاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رقیه زمانیان

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا پورجمشيدي

1387/04/03

دبستان دخترانه سما

عسل بي غم

1389/04/03

دبستان دخترانه سما

مطهره جلداني

1385/04/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه باراني برواتي

1387/04/02

دبستان دخترانه سما

زهرا مومن آبادي

1384/04/05

دبستان دخترانه سما

هليا بهداشت

1386/04/05

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي شاهرخ آبادي

1387/04/03